If I Must Die...

Nung kailangan kung mate

Translated to Kapampangan by

Nung kailangan kung mate,

kailangan mung mabiye

ban aistorya ing kanakung istorya

ban apisali deng kanakung gamit

ban makasali kang pirasung tela

at pilang lubid

(pilinan me ing maputi a ating makabang iki)

bankanita ating anak, king metung a suluk ning Gaza

a kabang makalawe king mata ning banwa

at maninaya kang tata nang mekong malablab-

at e mekapamun kaninuman

agyang king kayang laman

agyang kaya mismo-

a makaikit king burarul, kakung burarul a gewa mu, susulapong matas king babo

at penandit nang aisip a ating anghel karin

a magsubling lugud

Nung kailangan kung mate,

tulutan yung mamye yang pagasa

tulutan yung magi yang amlat


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.