If I Must Die...

जर मला मरणेच आहे

Translated to Marathi by

जर मला मरणेच आहे

तर तुम्हाला जगणेच आहे

माझी कथा सांगण्यासाठी

माझ्या वस्तू विकण्यासाठी

आणि खरेदी करण्यासाठी

एक कापडाचा तुकडा

आणि काही धागे

(ते पांढऱ्या रंगाचे व लांब शेपटीचे बनवा)

म्हणजे गाझामध्ये कुठेतरी एक मूल

जेव्हा स्वर्गाच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहत असेल

आपल्या बापाची वाट पाहत - तो बाप

ज्याने कोणाचाही निरोप नाही घेतला

स्वतःच्या देहाचा पण नाही

स्वतःचा पण नाही -

तो पतंग पाहील, माझा पतंग तुम्ही बनवलेला, उंच उडणारा

आणि क्षणभर चिंतेल एका देवदूतचं अस्तित्व

जो प्रेम परत घेऊन येत आहे

जर मला मरणेच आहे

तर माझा मृत्यू आणू दे आशा

असूदे एक कथा


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.