If I Must Die...

اگر قرار است بمیرم

Translated to Persian by

اگر قرار است بمیرم،

تو باید زندگی کنی

تا داستان مرا بازگو کنی

دارایی ام را بفروشی

یک تکه پارچه بخری

و کمی نخ

(سفید باشد با یک دم بلند)

برای اینکه یک کودک، یک جایی در غزه

وقتی داره به بهشت نگاه می کنه

منتظر باباش که در شعله آتش رفت

و با هیچکس وداع نکرد

نه حتی با جسم خود

نه حتی با خویش

بادبادک را، بادبادک مرا که تو ساختی، در حال پرواز در بالا می بیند

و برای یک لحظه می اندیشد که یک فرشته دارد

عشق می آورد

اگر قرار است بمیرم

بگذار امید بیافریند

بگذار یک قصه باشد


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.