If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

Kung ako man ay mamatay

Translated to Tagalog by @horchoffee

Kung ako man ay mamatay,

Ikaw ay dapat mabuhay

Upang isalaysay ang aking buhay

Upang ipagbili ang aking bagay

Upang bumili ng tela

At mga tali

(Gawin mong maputi at mahaba ang buntot)

Upang ang isang bata, kahit saan man sa Gaza

habang nakatitig sa mata ng langit

Naghihintay sa kanyang ama na umalis sa liyab

At hindi nagpaalam sa kahit sino man

Hindi man lang sa kanyang dugo't laman

Hindi man lang sa kanyang sarili-

Makita ang saranggolang mula sayo, lumipad

Sa itaas

At maisip sa sandali na nandoon ang anghel

Na magbabalik ng pag-ibig

Kung ako man ay mamatay

Hayaang ito'y magdala ng pag-asa

Hayaang ito'y maging salaysay


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.