If I Must Die...

If I must die

by Refaat Alareer (1979 - 2023)

If I must die,

you must live

to tell my story

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze–

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself–

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale

Award-winning actor Brian Cox recites Refaat Alareer's 'If I Must Die'

Nếu ta phải chết

Translated to Vietnamese by @croissantmusain

Nếu ta phải chết,

Người phải sống

để kể lại câu chuyện này

bán tư trang của ta

mà mua lấy mảnh vải

cùng vài sợi dây,

(màu trắng với dải đuôi dài nhé)

để đâu đó tại Gaza này, một đứa trẻ

trong lúc ngưỡng vọng về thiên đường,

đợi người cha ra đi trong cháy rực-

chẳng kịp tạm biệt ai

kể cả máu thịt mình

kể cả bản thân mình-

thấy cánh diều này, cánh diều của ta mà người mang lại, sải cánh bay cao

mà nghĩ về khoảnh khắc một thiên thần trên kia

đưa tình thương trở lại

Nếu ta phải chết

hãy để hy vọng quay lại

hãy để nó kể lại câu chuyện này.


Select poem translation

A poem by Refaat Alareer.